Previous
Next
Previous
Next

PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA

 • BAHASA
 • ENGLISH

Corak Permainan

Tempoh Pertandingan: 1 Tahun (16.09.2020 – 16.09.2021)

Pertandingan Hadiah Utama: 16.09.2021

1. Permainan

 • Setiap hari 5 soalan ‘Betul’ atau ‘Salah’ akan disiarkan secara atas talian dari jam 6.00 pagi hingga 12.00 tengah malam.
 • Semua rakyat Malaysia termasuk mereka yang telah mendapat persetujuan ibu bapa boleh mengambil bahagian.
 • Pemenang akan diumumkan pada hari berikutnya.
 • Pemenang harian (sehingga 365) akan bertanding untuk Hadiah Utama dan Anugerah.
 • Layari  mastermalaysia.com.my, daftar dan hanya bayar RM3.00 untuk menyertai pertandingan MasterMalaysia.

2. Ujian

 • Soalan-soalan akan berbentuk penyataan sama ada Betul atau Salah.
 • Petanding akan di beri dua (2) minit untuk menjawab kesemua lime (5) soalan.
 • Ianya akan di olah berdasarkan empat (4) tonggak asas MasterMalaysia iaitu – Tanahair, Rakyat, Warisan & Budaya.
 • Empat (4) tonggak asas yang mengungkap sejarah, geografi, tradisi, gaya hidup, keperibadian, monarki, pemerintahan, keselamatan, kepercayaan, makanan, destinasi, sukan, kesenian, kesusasteraan dan teknologi di Malaysia.
 • Matlamatnya adalah untuk mempromosikan Perpaduan Nasional dan Masyarakat Penyayang melalui penyampaian pengetahuan tentang Malaysia.
 • Pernyataan Benar atau Salah akan dikemukakan, secara rawak.
 • Pemilihan anda berdasarkan, sama ada:
 1. Anda menjawab kerana anda tahu
 2. Anda menjawab dengan tekaan yang bijak
 3. Anda menjawab dengan tekaan rambang

Kesemua 3 perkara di atas boleh diterima kerana terbukti ianya merupakan strategi yang berguna dalam pemetaan minda.

3. Hadiah & Anugerah

Pemenang akan diberi hadiah dengan:

 1. HADIAH WANG TUNAI – Harian dan Hadiah Utama
 1. Anugerah MasterMalaysia – Pengiktirafan sebagai

         ‘Cream of  the Crop’ 

CABARAN KEPADA SELURUH RAKYAT MALAYSIA

Sekiranya anda adalah rakyat Malaysia yang ingin membuktikan kepada diri sendiri bahawa anda mempunyai kekuatan akal untuk mencapai yang mustahil, permainan atas talian ini adalah untuk anda.

Cabar Fikiran anda dengan mendaftar untuk bersaing dengan rakyat Malaysia yang lain. Tidak menjadi masalah jika anda tidak dapat menang; cabarannya adalah sejauh mana anda tahu mengenai Malaysia.

Bayaran penyertaan hanya RM 3.00 tetapi pengetahuan yang akan anda perolehi tidak ternilai harganya.

Dan sekiranya anda berjaya memenangi sekurang-kurangnya satu daripada 365 hari, anda akan di anugerahkan dengan gelaran, Master Malaysia of the Day.

Daftarlah sekarang … pertandingan bermula pada Hari Malaysia – 16 September 2020.

 

Game Play

Contest Period:   1 Year (16.09.2020 – 16.09.2021)

Grand Prize Contest:  16.09.2021

1. The Play

 • Everyday 5 ‘True’ or ‘False’ questions will be posted online from 6.00am to 11.59pm.
 • All Malaysians including those having obtained parental consent will be able to participate.
 • Winners will be notified the following day.
 • Winners of each day (up to 365) will compete for the Grand Prize and an Award.
 • To play, login to mastermalaysia.com.my and the system will guide you to MasterMalaysia contest site.

2. The Test

 • The questions will be in the form of either True or False statements.
 • It will be crafted from MasterMalaysia’s four (4) foundation pillars – Land, People, Heritage & Culture.
 • The four (4) foundation pillars uncover Malaysia’s history, geography, tradition, lifestyle, personalities, monarchy, governance, security, beliefs, food, destinations, sports, arts, literary and technology.
 • The goal is to promote National-Unity and a Caring Society through communicating Malaysian knowledge.
 • The True or False statements will be presented, randomly.
 • Selection will be, either:
 1. You answer because you know
 2. You answer by intelligent guessing
 3. You answer by wild guessing

All 3 of the above are acceptable since it is proven to be a useful strategy in mind mapping.

3. Prizes & Awards

Winners will be rewarded with:

      1. CASH PRIZES – Daily and a Grand Prize

      2. MasterMalaysia Award – Recognition as ‘Cream of the Crop’

THE CHALLENGE TO ALL MALAYSIANS

If you are a Malaysian who wants to prove to yourself that you have the power of the mind to achieve the impossible, this online game is for you.

Challenge your Mind by signing up to compete with the rest of the nation. It doesn’t matter if you are unable to win; the important challenge is how much do you know of Malaysia.

The participation fee is only RM3.00 but the knowledge that you will gain is priceless.

And if you manage to at least win one of the 365 days, you will be awarded the title, MasterMalaysia of the Day. This will become the next important day in your personal calendar besides your birthday.

Sign up now…the competition begins on Malaysia Day – 16 September 2020.

Through…

National Unity & A Caring Society

Let’s keep Us Together