Previous
Next
Previous
Next
  • BAHASA
  • ENGLISH

Terma dan Syarat

Sila baca kesemua Terma dan Syarat ini dengan teliti. Penyertaan dalam Peraduan ini akan menjadi persetujuan anda untuk mematuhi Terma dan Syarat. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, sila jangan turut serta. Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah ini tertakluk untuk semua peserta dalam Peraduan “PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020”.

1.0 Penganjur dan Kelayakan

1.1 PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020 [“Peraduan”] ini dianjurkan oleh Infinitas Technologies (M) Sdn. Bhd. [1130861-X] [“Penganjur”] dengan sokongan Kementerian Perpaduan Negara dan Datin Fauziah Ramli, Presiden Persatuan Siswazah Wanita Malaysia (PSWM) yang terbuka untuk semua rakyat Malaysia yang memiliki MyKad dan alamat yang sah di Malaysia tertakluk pada Peraturan dan Terma dan Syarat di sini.

1.2 Berikut adalah kumpulan golongan yang tidak layak untuk menyertai Peraduan   ini:

[a] Pekerja Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan yang berkaitan] dan ahli keluarga terdekat mereka [anak-anak, ibu bapa, abang kakak dan saudara mara termasuk pasangan suami isteri]; dan / atau

[b] Wakil, pekerja, pekhidmat dan / atau ejen penyedia perkhidmatan periklanan, teknikal / teknologi dan / atau penyedia perkhidmatan promosi Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan yang berkaitan], dan ahli keluarga terdekat mereka [anak-anak, ibu bapa, abang kakak dan saudara mara, termasuk pasangan suami isteri].

2.0 Tempoh

2.1 Peraduan ini akan berlangsung dari 16.09.2020 hingga 16.09.2021 dari “6:00:00 pagi” hingga “12:00:00 tengah malam” waktu Malaysia [“Tempoh Peraduan”].

2.2 Penganjur berhak untuk mengubah Tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

2.3 Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan.

3.0 Definisi & Kelayakan Penyertaan

3.1 Peserta mestilah warganegara Malaysia yang mempunyai Kad Pengenalan / MyKad yang sah.

3.2 Kesemua yang berhasrat untuk mengambil bahagian mesti mendaftar sebagai peserta di www.mastermalaysia.com.my [“Laman Web”] dan berumur 16 tahun ke atas. (Peserta berumur di bawah 16 tahun memerlukan persetujuan ibu bapa). [Merujuk kepada Perenggan 4.1].

3.3 Peraduan ini dibahagikan kepada dua kategori.

KATEGORI A: Peraduan Harian 365 hari

Peserta yang berdaftar layak untuk menyertai KATEGORI A: Peraduan Harian 365 hari SAHAJA.

KATEGORI B: Peraduan Sehari Hadiah Utama

Pemenang Harian dari Kategori A secara automatik akan layak menuju ke Kategori B.

3.4 Sebanyak tiga ratus enam puluh enam (366) pertandingan individu akan dijalankan sepanjang Peraduan ini berlangsung.

3.5 Setiap peserta tunggal yang berdaftar berhak untuk bermain kesemua tiga ratus enam puluh lima (365) peraduan individu sepanjang Peraduan berlangsung. Peraduan yang ketiga ratus enam puluh enam (366) dibuka (hanya) untuk peserta-peserta yang telah memenangi (pemenang sahaja) minimum satu peraduan daripada tiga ratus enam puluh lima (365) peraduan individu.

3.6 Setiap Peserta hanya dibenarkan menyertai satu peraduan, setiap hari. Pelbagai penyertaan setiap hari, bagi setiap peraduan adalah tidak dibenarkan. Peserta hanya boleh memenangi SATU [1] hadiah setiap peraduan, setiap hari.

3.7 Hanya SATU [1] pemenang yang akan dinobatkan sebagai Pemenang Hadiah Utama yang akan berlangsung pada 16.09.2021. Semua wang hadiah serta hadiah yang lain akan diberikan dalam tempoh masa 21 hari bekerja dari tarikh akhir PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020 yang berlangsung pada 16.09.2021.

4.0 Kebenaran, Yuran dan Polisi Bayaran Balik

4.1 Persetujuan ibu bapa diperlukan untuk peserta berumur 16 tahun ke bawah, dan dengan menandakan “Saya telah membaca dan memahami butang Terma dan Syarat”, peserta secara automatik mengakui bahawa mereka telah mendapat persetujuan daripada ibu bapa mereka.

4.2 Peserta akan dapat mengambil bahagian dalam peraduan setelah menyelesaikan Pendaftaran dan meneruskan pembayaran sebanyak MYR 3.00 sebagai yuran penyertaan [“Yuran Penyertaan”]. Pendaftaran dan pembayaran hanya diperlukan sekali sahaja, untuk membolehkan peserta mengambil bahagian dalam peraduan PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020 bagi setiap hari sepanjang tempoh yang ditetapkan. [rujukan 5.1].

4.3 Setiap Yuran Penyertaan tidak akan dikembalikan.

5.0 Jadual Peraduan – Tarikh & Masa

5.1 Jadual:

KATEGORI A: Peraduan Harian 365 hari

Tarikh peraduan setiap hari bermula dari 16 September 2020 hingga 15 September 2021

Tempoh peraduan setiap hari bermula 6:00 pagi – 12:00 tengah malam

5.2 Jadual:

KATEGORI B: Peraduan Grand One-Day

Tarikh peraduan adalah pada 16 September 2021

Tempoh peraduan akhir hari ke-366 bermula 6:00 pagi – 2:00 petang

5.3 Tetingkap untuk ‘Waktu Mula’ dan ‘Waktu Akhir’ akan berpadanan dengan Jadual 5.1 dan Jadual 5.2.

5.4 Kegagalan untuk log masuk ke dalam sistem sepanjang masa yang diperuntukan dalam jadual 5.1 dan 5.2 akan mengakibatkan penyertaan dibatalkan secara automatik dari PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020 dan pihak penganjur tidak akan dipertanggungjawabkan.

6.0 Persaingan

6.1 Pemenang akan dipilih secara automatik dengan penyertaan terpantas dan dengan semua jawapan yang paling tepat untuk lima (5) Soalan.

6.2 Sistem akan memilih pemenang berdasarkan jumlah jawapan ‘betul’ yang maksimum mengikut masa. Peserta terpantas untuk menjawab ‘semua betul’ akan menjadi pemenang.

6.3 Hanya seorang [1] pemenang akan dipilih untuk setiap tarikh pertandingan.

6.4 Hadiah Wang Tunai untuk Pemenang adalah:

HADIAH WANG TUNAI UNTUK PEMENANG HARIAN = RM 100.00

HADIAH UTAMA WANG TUNAI UNTUK PEMENANG = AKAN DITETAPKAN OLEH PENGANJUR PADA TARIKH KEMUDIAN.

7.0 Penebusan Hadiah

7.1 Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi setelah sekurang-kurangnya tiga [3] percubaan oleh Penganjur.

7.2 Pemenang akan diberitahu pada hari berikut Peraduan melalui e-mel. Semua hadiah wang tunai akan dikreditkan ke dalam akaun pemenang dalam 60 hari bekerja KECUALI hari Sabtu, Ahad & Cuti Umum.

7.3 Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya tiada penerimaan atau kelewatan penghantaran notifikasi e-mel kepada pemenang atas gangguan yang dihadapi oleh penyedia perkhidmatan dan institusi kewangan.

7.4 Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenuhan hadiah tidak diselesaikan kerana butiran untuk dihubungi tidak betul / lengkap yang diberikan oleh peserta.

8.0 Liabiliti & Tanggungjawab

8.1 Pemenang akan dijangka untuk memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku liabiliti, kecelakaan, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) akibat penyertaan mereka dalam Peraduan ini, penebusan dan / atau kepenggunaan hadiah. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tanggungjawab, kecelakaan, kehilangan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) walau dengan apa-apa cara sekalipun.

8.2 Semua kos peribadi dan / atau kos, yuran dan / atau perbelanjaan lain yang dikeluarkan untuk menyertai Peraduan ini dan menebus hadiah penyertaan adalah tanggungjawab penuh pemenang.

8.3 Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang kesalahan, peninggalan, gangguan, penghapusan, kecacatan, kelewatan operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa izin, atau penggubahan, pengguna atau anggota komunikasi, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan atau penyedia, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau pemain kerana masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet dan / atau laman web.

8.4 Peserta juga bersetuju bahawa Penganjur tidak bertanggungjawab atau bertanggungan atas sebarang kelewatan, kecederaan atau kerosakan pada peserta dan / atau komputer, sistem komputer atau alat pihak ketiga yang berkaitan dengan atau terhasil dari akses, penyertaan dalam Peraduan ini, termasuk bermain, memuat turun sebarang bahan atau maklumat dari Peraduan PERTANDINGAN MASTERMALAYSIA 2020 dan berkaitan dengan Peraduan ini, penyerahan / muat naik untuk Peraduan ini, termasuk kegagalan pelayan tanpa had, kehilangan, data tertunda atau rosak atau sebarang kerosakan lain.

9.0 Hak-Hak Penganjur

9.1 Dengan mendaftar untuk Peraduan ini, semua peserta bersetuju dan mengakui bahawa Penganjur mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan, penyertaan yang dihantar oleh semua peserta, menerbitkan nama peserta, dengan cara apa pun yang difikirkan sesuai untuk sebarang iklan, perdagangan, tujuan promosi dan untuk alasan lain apa pun, tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada peserta dan peserta tidak akan menuntut pemilikan atau pembayaran atau pampasan atas bahan tersebut. Penganjur akan menggunakan foto penyerahan peserta untuk dipaparkan di Portal Berita Chilli Story, YouTube, Instagram, Facebook dan catatan media lain.

9.2 Penganjur berhak untuk mengubah, menangguhkan atau membatalkan Peraduan ini sekiranya tidak dapat berjalan seperti yang dirancang, diganggu atau dirosakkan secara teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada jangkitan virus komputer, pepijat komputer, usikan, campur tangan tidak sah, penipuan, kegagalan teknikal, atau sebab lain di luar kawalan Penganjur, walaupun terdapat usaha terbaik Penganjur.

9.3 Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mendiskualifikasi mana-mana peserta yang didapati atau disyaki mengganggu proses penyerahan Peraduan, pengendalian Peraduan ini. Penganjur berhak untuk menghapus sebarang penyampaian orang yang menurutnya disyaki telah melanggar atau melanggar mana-mana terma dan syarat umum ini dan Penganjur berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana individu yang dipercayai telah melakukan aktiviti penipuan atau aktiviti lain yang berbahaya ke Peraduan dalam talian ini dan / atau proses penyerahan Peraduan.

10.0 Notis Privasi

10.1 Dengan menyertai Peraduan, Peserta memberi persetujuan untuk Penganjur dan mana-mana syarikat induknya, anak syarikat atau syarikat yang berkaitan seperti yang ditentukan dalam Akta Syarikat 1965 dan rakan kongsi, penyedia perkhidmatan, ejen dan kontraktor yang memberikan sokongan pentadbiran dan perniagaan kepada Penganjur dan bertindak atas nama Penganjur [“Pihak Ketiga yang Diberi Kuasa”] [Secara kolektif “Penganjur”] untuk memproses maklumat peribadi Peserta yang diberikan dalam penyertaan penyertaan untuk tujuan Peraduan. Ini termasuk mendedahkan nama Peserta kepada masyarakat umum apabila Peserta menjadi pemenang dalam peraduan dengan menerbitkan nama, gambar dan maklumat peribadi Peserta tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.

10.2 Penganjur juga boleh menggunakan maklumat peribadi Peserta untuk tujuan menghubungi dan menghantar maklumat dan bahan pemasaran dan promosi kepada Peserta mengenai produk, perkhidmatan, sebarang promosi, acara atau pertandingan Penganjur yang dianjurkan oleh Penganjur.

10.3 Harap maklum bahawa Penganjur memerlukan maklumat peribadi peserta untuk memproses penyertaan Peserta dalam Peraduan, tanpa itu Penganjur tidak akan dapat memproses permohonan Peserta.

10.4 Penganjur berhak untuk mengemas kini Terma & Syarat ini dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

11.0 Keperluan Teknikal

11.1 Penganjur tidak akan bertanggungan atau bertanggungjawab atas kelewatan dan/atau kegagalan dalam penerimaan kemasukan kerana ketidakmampuan syarikat Penyedia Perkhidmatan Internet [ISP] dan / atau rangkaian telekomunikasi masing-masing untuk menyediakan internet cekap dan tepat waktu dan /atau perkhidmatan telekomunikasi.

12.0 Terma & Syarat Lain

12.1 Terma & Syarat ini disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia sahaja. Sekiranya terdapat percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia termasuk tetapi tidak terhad kepada Terma & Syarat peraduan, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

12.3 Semua Keputusan yang dibuat adalah muktamad oleh sistem penilaian ITCS yang dirancang dan dikendalikan oleh Infinitas Technologies (M) Sdn. Bhd. dan surat-menyurat tidak akan dilayani.

12.4 Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini, dan keputusan Penganjur.

12.5 Terma dan Syarat Peraduan ini akan diatur oleh Undang-Undang Malaysia dan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.

Terms and Conditions

Please read these Terms and Conditions carefully. Participation in this Contest will constitute your agreement to comply with these Terms and Conditions. If you do not agree with these Terms and Conditions, please do not participate. The Terms and Conditions set out below apply to all participants in the “PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020” Contest.

1.0 Organiser and Eligibility

1.1 This PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020 [“Contest”] is organised by Infinitas Technologies Sdn. Bhd. [1130861-X] [“the Organiser”] in support by Kementerian Perpaduan Negara and Datin Fauziah Ramli, President of Persatuan Siswazah Wanita Malaysia (PSWM) is open to all Malaysians with a valid MyKad and address in Malaysia subject to the Rules and Regulations herein.

1.2 The following group of persons shall not be eligible to participate in this Contest:

[a] Employees of the Organiser [including its affiliated and related companies] and their immediate family members [children, parents, brothers and sisters, including spouses]; and/or

[b] Representatives, employees, servants and/or agents of advertising, technical/technology service provider and/or promotion service providers of the Organiser [including its affiliated and related companies], and their immediate family members [children, parents, brothers and sisters, including spouses].

 

2.0 Duration

2.1  This Contest will run from 16.09.2020 till 16.09.2021 from “6:00:00 AM” till  “12:00:00 Midnight” Malaysian time [“the Contest Period”].

2.2  The Organiser reserves the right to amend the Contest Period at any time without prior notice.

2.3  All entries received outside the Contest Period will be disqualified.

 

3.0 Definition & Participation Qualification

3.1  Participant is a Malaysian with a valid NRIC / MyKad.  

3.2 All those that intend to participate must register as participants at www.mastermalaysia.com.my [“Website”] and be 16 years old and above. (Participants aged below 16 years require parental consent). [Refer to 4.1]

3.3  The contest is divided into two categories.

CATEGORY A: 365 Daily Contest

Participants who are registered are entitled to participate in CATEGORY A: 365 Daily Contest ONLY.

CATEGORY B: Grand Prize One-Day Contest

The Daily Winners from Category will automatically proceed to Category B.

3.4 A total of three hundred and sixty-six (366) individual contests will be conducted during the duration of the Contest.

3.5 A single registered participant will be entitled to play all the three hundred and sixty-five (365) individual contests during the duration of the Contest. The three hundred and sixty-sixth (366th) contest is (only) opened for participants that had won (winner only) a minimum of one contest of the three hundred and sixty-five (365) individual contests.

3.6  Each Participant is only allowed to enter per contest, per day. Multiple entries per day, per contest are not permitted. Participant may only win ONE [1] prize per contest, per day.

3.7 The Grand Prize will be given to ONLY ONE [1] Grand Prize Winner, which will be held on the 16.09.2021. All prize money and gifts will be disbursed within 21 working days from the end of PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020 which is held on 16.09.2021.

 

4.0 Consent, Fees and Refund Policy

4.1  Parental consent is required for participants age 16 and below, and by ticking the “I have read and understood the Terms and Conditions button, the participant automatically acknowledge that they have received the consent from their parents.

4.2 Participant is able to take part in the contest upon completing the Registration and proceeding with a payment of MYR 3.00 as the participation fee [“Participation Fee”]. Registration and payment is only required one time, which enables the participant to take part in the PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020 contest every day during the stipulated period. [ref 5.1].

4.3 All Participation Fee is non-refundable.

 

5.0 Contest Schedule – Date & Time

5.1 Schedule:

CATEGORY A: 365 Daily Contest

Daily contest dates starts from 16 September 2020 till 15 September 2021

Daily contest period starts 6:00 am – 12:00 Midnight

5.2 Schedule:

CATEGORY B: Grand One-Day Contest

Contest date is on 16 September 2021

Grand final 366th day contest period starts 6:00 am – 2:00pm

5.3 The window for ‘Start Time’ and ‘End Time’ will correspond to Schedule 5.1 and Schedule

5.4 Failure to login into the system during the stipulated time in schedule 5.1 and 5.2 will result to automatic disqualification from the PERTANDINGAN MASTER MALAYSIA 2020 and the organizer shall not be held responsible.  

 

6.0 Competition

6.1 Winners will be chosen automatically by the fastest entry and with all the most correct answer to the five (5) Questions.

6.2 The system will select the winners based on the maximum number of ‘correct’ answers against time. The fastest participant to answer ‘all correct’ will be the winner.

6.3 Only one [1] winner will be selected for each date of the contest. 

6.4 The Prize Money for Winners is:

DAILY PRIZE MONEY FOR WINNER = RM 100.00

GRAND PRIZE MONEY FOR WINNER = TO BE DETERMINED BY THE ORGANISER AT A LATER DATE

 

7.0 Prize Redemption

7.1 The Organiser shall not be held liable in the event the winner(s) cannot be contacted after at least three [3] attempts by the Organiser.

7.2 Winners will be notified the following day of the Contest via email. All cash prizes will be credited into winners’ accounts within 60 working days except on Saturday, Sunday & Public Holidays.

7.3 The Organiser will not be held liable in the event of non-receipt or delayed delivery of the email notification to the winners due to disruption faced by service providers and financial institutions.

7.4 The Organiser will not be held liable in the event that prize fulfillments are not completed due to incorrect contact detailed provided by the participants.

 

8.0 Liability & Responsibility

8.1 Winners shall assume full liability and responsibility in case of any liability, mishap, injury, damage, claim or accidents (including death) resulting from their participation in this Contest, redemption and/ or utilization of the prizes. The Organiser shall not be responsible for any liability, mishap, loss, damage, claim or accident (including death) in any manner whatsoever.

8.2 All personal costs and/ or any other costs, fees and/or other expenses that are incurred to participate in this Contest and to redeem the prize is the sole responsibility of the winner.

8.3 The Organiser is not responsible for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction, unauthorized access to, or alteration of, user or member communications, or any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers or providers, computer equipment, software, failure of e-mail or players on account of technical problems or traffic congestion on the Internet and/or websites.

8.4 Participants also agree that the Organiser is not responsible nor liable for any delay, injury or damage to the participant’s and/or any third party’s computer, computer system or apparatus relating to or resulting from the access to, participation in this Contest, including the playing, downloading of any materials or information from the PERTANDINGAN MASTERMALAYSIA 2020 Contest and in connection with this Contest, submission/uploading for this Contest, including without limitation any server failure, lost, delayed or corrupted data or other malfunction.

 

 9.0 Rights of the Organiser

 9.1 By registering for this Contest, all participants agree and acknowledge that the Organiser shall have the exclusive right to use, entries submitted by all the participants, publish the names of the participants, in any way it deems fit for any advertising, trade, promotional purpose and for any other reason whatsoever, without any further notice to the participants and the participants shall not claim ownership or any payment or compensation on the materials. The Organiser will be using participants’ submission photos to be featured in Chilli Story News Portal, YouTube, Instagram, Facebook and other media post.

9.2 The Organiser reserves the right to modify, suspend or cancel this Contest in the event that it becomes not capable of running as planned, technically interfered or corrupted, including but not limited to infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorised intervention, fraud, technical failures, or any other causes beyond the control of the Organiser, despite the best efforts of the Organiser.

9.3 The Organiser reserves the right, in its sole discretion, to disqualify any participant that is found or suspected of tampering with the Contest submission process, the operation of this Contest. The Organiser reserves the right to remove any submissions of the person who it reasonably suspects has violated or infringed any of these general terms and conditions and the Organiser reserves the right to pursue legal action against any individual it believes has undertaken fraudulent activities or other activities harmful to this online Contest and/or the Contest submission process.

10.0 Privacy Notice

10.1 By participating in the Contest, the Participants consent for the Organiser and any of its holding, subsidiary or related companies as defined in the Companies Act 1965 and its partners, service providers, agents and contractors who provide administrative and business support to the Organiser and act on the Organiser’s behalf [“Authorised Third Parties”] [Collectively “the Organiser”] to process the Participants’ personal information provided in the entry submission for purposes of the Contest. This includes disclosing the Participants’ name to the general public when the Participants become a winner in the contest by publishing the Participants’ names, photographs and other personal information without compensation for advertising and publicity purposes.

10.2 The Organiser may also use the Participants’ personal information for purposes of contacting and sending to the Participants marketing and promotional information or materials about the Organiser’s products, services, any promotions, events or contests organised by the Organiser.

10.3 Please note the Organiser requires the participants’ personal information in order to process the Participants’ participation in the Contest, without which the Organiser will not be able to process the Participants’ application.

10.4 The Organiser reserves the right to update this Terms & Conditions from time to time without prior notice.

11.0 Technical Requirements

11.1 The Organiser shall not be held liable or responsible for any delay and/or failure in the receipt of entry due to the inability of the respective Internet Service Provider [ISP] company and/ or telecommunication network to provide timely and/or efficient internet and/or telecommunication services.

 

12.0 Other Terms & Conditions

12.1 This Terms & Conditions are prepared in English and Bahasa Malaysia only. In the event of any inconsistencies between the English and Bahasa Malaysia version including but not limited to the contest Terms & Conditions, the English version shall prevail.

12.3 All Decisions are final made by the Judging system ITCS designed and operated by Infinitas Technologies (M) Sdn. Bhd.  are final and no correspondence thereon will be entertained.

12.4 By participating in this Contest, participants agree to be bound by this Terms & Conditions, and the decisions of the Organiser.

12.5 The Terms and Conditions of this Contest shall be governed by the Laws of Malaysia and subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malaysia.